Warunki biznesowe

Warunki handlowe sklepu internetowego Antci

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejsze ogólne warunki regulują prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedający, którym jest BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 03301 Liptovská Porúbka numer identyfikacyjny: 46 866 833 zarejestrowany w OR prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Żylinie, wydział: Sro, wkładka 57590VL (zwany dalej „sprzedawcą”) oraz kupujący, którego przedmiotem jest kupno i sprzedaż towarów na stronie internetowej www.antci.pl - elektronicznym sklepie sprzedającego.
 • Dane kontaktowe sprzedawcy:
  Adres pocztowy: BILY s.r.o., Liptovská Porúbka 117, 033 01 Liptovská Porúbka
  Numer konta do płatności bezgotówkowych: SK93 0900 0000 0050 3453 9568
  Telefon: 00421 917 532 079
  E-mail: info@antci.com
 • Organ nadzorczy:
  Słowacka Inspekcja Handlowa (SOI)
  Inspekcja SOI Kraju Żylińskiego, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1
  Wydział Technicznej Kontroli Produktów i Ochrony Konsumentów
  Telefon: 041/724 58 68
  Sieć internetowa: www.soi.sk
 • 1.2. Strony umowy ustaliły, że wysyłając zamówienie do sprzedającego, kupujący potwierdza, że wyraża na to zgodę, poprzez fakt, że niniejsze ogólne warunki handlowe oraz ich postanowienia będą miały zastosowanie do wszystkich umów kupna zawartych na dowolnej stronie internetowej handlu elektronicznego prowadzonej przez sprzedającego, na podstawie których sprzedawca dostarczy kupującemu towary prezentowane na danej stronie internetowej (zwanej dalej „umową zakupu”) oraz wszelkich relacji pomiędzy sprzedającego i kupującego, powstałe zwłaszcza przy zawieraniu umowy kupna i odbiorze towaru.
 • 1.3. Ogólne warunki handlowe stanowią integralną część zakupu kontrakt. W przypadku zawarcia przez sprzedającego i kupującego pisemnej umowy kupna, w której uzgodnią warunki odmienne od ogólnych warunków handlowych, postanowienia umowy kupna będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami handlowymi.
 • 1.4. Lista towarów znajdująca się na dowolnym serwisie internetowym handlu elektronicznego prowadzonym przez sprzedawcę jest katalogiem zwykle dostarczanych towarów i sprzedawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności towarów wszystkie wymienione towary. Dostępność towaru zostanie potwierdzona dla kupującego na podstawie zapytania kupującego.

2. Sposób zawarcia umowy kupna

 • 2.1. Do zawarcia umowy kupna dochodzi poprzez wiążące przyjęcie przez sprzedawcę propozycji zawarcia umowy umowy kupna przez kupującego w formie wiadomości e-mail od kupującego wysłanej do sprzedającego i/lub w formie wypełnionego i przesłanego przez kupującego formularza na stronie internetowej sprzedającego i/lub w formie zamówienia telefonicznego od kupującego do sprzedającego (zwane dalej „zamówieniem”).
 • 2.2. Wiążąca akceptacja zamówienia zamówienie kupującego przez sprzedającego to telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przez sprzedającego kupującemu przyjęcia zamówienia po wcześniejszym przyjęciu zamówienia przez kupującego i po sprawdzeniu dostępności i terminu dostawy żądanego przez kupującego towaru , oznaczony jako „potwierdzenie zamówienia”. Automatycznie wykonane powiadomienie o przyjęciu zamówienia do systemu elektronicznego sprzedawcy, które otrzymasz na adres e-mail niezwłocznie po wysłaniu zamówienia, nie jest uważane za wiążące przyjęcie zamówienia. W razie potrzeby wszelkie inne informacje dotyczące Twojego zamówienia zostaną przesłane na Twój adres e-mail.
 • 2.3. Wiążące przyjęcie zamówienia obejmuje informację o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż jest przedmiotem umowy kupna, dalszych informacji na temat ceny towaru i/lub innych usług, informacji o terminie dostawy towaru, nazwy i informacji o miejsce, do którego ma nastąpić dostawa towaru oraz informacje o cenie, warunkach, sposobie i terminie transportu towaru do uzgodnionego miejsca dostarczenia towaru kupującemu, informacje o sprzedającym (nazwa firmy, siedziba, numer identyfikacyjny) , numer wpisu do rejestru handlowego itp.) lub inne informacje.
 • 2.4. Kupujący może dostarczyć sprzedającemu e-mailem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od dostarczenia zamówienia powiadomienie o rezygnacji z zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu o anulowaniu zamówienia imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz opisu zamawianego towaru. W przypadku rezygnacji z zamówienia, Sprzedawca nie pobiera od Kupującego żadnych opłat związanych z anulowaniem zamówienia. W przypadku, gdy kupujący zapłacił sprzedającemu cenę zakupu lub jej część w terminie przed anulowaniem zamówienia, sprzedający zwróci już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w terminie 7 dni od anulowania zamówienia złożyć zamówienie przelewem na rachunek bankowy kupującego, chyba że strony uzgodnią inny sposób zwrotu ceny nabycia.

3. Prawa i obowiązki sprzedawcy

 • 3.1. Sprzedawca jest zobowiązany:
  • na podstawie zamówienia potwierdzonego przez sprzedającego dostarczyć towar kupującemu w uzgodnionej ilości, jakości i terminie oraz zapakować go lub wyposażyć do transportu w sposób niezbędny do jego konserwacji i ochrony,
  • zapewnić, aby dostarczony towar był zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej
  • przekazać kupującemu wraz z towarem najpóźniej w formie pisemnej lub elektronicznej wszystkie dokumenty niezbędne do przejęcia i używania towaru oraz inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa (instrukcja w języku słowackim, karta gwarancyjna, dowód dostawy, dokument podatkowy)
 • 3.2. Sprzedający ma prawo do należytej i terminowej zapłaty od kupującego ceny zakupu za dostarczony towar.
 • 3.3. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wyczerpania zapasów lub niedostępności towaru nie jest w stanie go dostarczyć kupującemu w terminie określonym niniejszym regulaminem lub po cenie wskazanej w sklepie internetowym, chyba że zostanie uzgodniony z klientem inny sposób płatności. O anulowaniu zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem, a w przypadku zapłaty ceny zakupu lub jej części, środki zostaną mu zwrócone w ciągu 15 dni na wskazane przez niego konto, chyba że inaczej uzgodniono ze sprzedawcą.

4. Prawa i obowiązki kupującego

 • 4.1. Kupujący jest zobowiązany:
  • odbiorą zakupiony lub zamówiony towar,
  • zapłacą sprzedającemu uzgodnioną cenę zakupu w uzgodnionym terminie, łącznie z kosztami dostarczenia towaru ,
  • nie szkodzić dobremu imieniu sprzedawcy,
  • potwierdzić odbiór towaru w dowodzie dostawy za pomocą Twój podpis lub podpis osoby przez niego upoważnionej oraz pieczątka, jeśli jest dostępna
 • 4.2. Kupujący ma prawo dostarczyć towar w ilości, jakości, terminie i miejscu uzgodnionym przez strony umowy w wiążącym przyjęciu zamówienia.

5. Warunki dostawy i płatności

 • 5.1. Towar sprzedawany jest według wyświetlanych próbek, katalogów, typografów i wzorników sprzedającego znajdującej się na stronie internetowej sklepu elektronicznego Sprzedawcy.
 • 5.2. Sprzedawca ma obowiązek zrealizować zamówienie kupującego i dostarczyć towar Sprzedającemu kupującego w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia towaru przez dostawcę lub producenta towaru sprzedającemu.
 • 5.3. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w miejscu wskazanym w przyjęciu zamówienia kupującego przez sprzedającego. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru przez sprzedającego, sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego przedłużenia terminu dostawy towaru, nawet wielokrotnie, za co sprzedający wystawi kupującemu potwierdzenie. W przypadku, gdy kupujący nie odbierze towaru w ciągu 7 dni od upływu terminu określonego w umowie kupna, wiążącego przyjęcia zamówienia lub jednostronnie przedłużonego przez sprzedającego, sprzedający ma prawo obciążyć kupującego opłatą za przechowanie opłata w wysokości 20,00 € za każdy dzień przechowywania towaru. Po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna i sprzedać towar osobie trzeciej. Po sprzedaży uzgodnionego towaru osobie trzeciej wpłacona przez kupującego kaucja za uzgodniony towar zaliczana jest w pełnej wysokości na poczet kary umownej, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu.
 • 5.4. Sprzedający ma prawo zaprosić kupującego do przejęcia towaru przed upływem terminu uzgodnionego w umowie kupna.
 • 5.5. Waga, wymiary i inne dane dotyczące towaru zawarte w katalogach, prospektach i innych dokumentach sprzedawcy znajdujących się na stronie internetowej sklepu elektronicznego sprzedawcy są danymi niewiążącymi.
 • 5.6. Miejscem dostawy towaru jest miejsce wskazane w przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że strony umowy ustalą inaczej w umowie kupna.
 • 5.7. W przypadku, gdy sprzedawca dostarczy towar kupującemu do miejsca wskazanego w umowie kupna przez sprzedawcę kupujący, kupujący ma obowiązek odebrać towar osobiście lub zapewnić odbiór towaru przez osobę, którą upoważnia na wypadek jego nieobecności do odbioru towaru określonego w umowie kupna oraz do podpisania protokołu na dostawa i przekazanie towaru. Osoba trzecia upoważniona do odbioru towaru określonego w umowie kupna ma obowiązek przedłożyć sprzedającemu oryginał lub kopię umowy kupna oraz dowód zapłaty za towar i pisemne pełnomocnictwo. Jeżeli konieczna będzie ponowna dostawa towaru ze względu na nieobecność kupującego w miejscu określonym w umowie kupna, wszelkie powstałe koszty pokryje kupujący, w szczególności wielokrotna dostawa towaru do miejsca przeznaczenia w umowie kupna i przechowywania w ilości określonej w punkcie 2 niniejszego artykułu niniejszych ogólnych warunków handlowych. Towar uważa się za dostarczony w momencie dostarczenia towaru na adres podany w wiążącym przyjęciu zamówienia i odebrany odpowiednio w momencie fizycznego odbioru towaru przez kupującego. przez swojego upoważnionego przedstawiciela albo odmawiając przyjęcia towaru, co przewoźnik wskaże w protokole z dostawy i przekazania towaru.
 • 5.8.Zaleca się kupującemu sprawdzenie przesyłki, tj. towaru i jego opakowania bezpośrednio po dostawie. Jeżeli kupujący stwierdzi, że towar lub opakowanie towaru jest uszkodzone mechanicznie, ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika i sprawdzić w jego obecności stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kupujący ma obowiązek sporządzić protokół dotyczący rozmiaru i charakteru uszkodzenia towaru, którego prawidłowość zostanie potwierdzona przez przewoźnika. Na podstawie tak sporządzonego i dostarczonego sprzedającemu protokołu sprzedawca może następnie zapewnić usunięcie wady towaru, rabat na towar lub w przypadku nieodwracalnych wad dostarczyć kupującemu nowy towar.
 • 5.9.Kupujący ma prawo w przypadku nie- dostarczenie towaru przez sprzedawcę w terminie określonym w 5.2. Warunki handlowe umożliwiające odstąpienie od umowy kupna, a sprzedający ma obowiązek zwrócić kupującemu zapłaconą już część ceny zakupu w ciągu 15 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna, przelewem bezgotówkowym na konto kupującego wskazane przez kupującego .
 • 5.10. Kupujący otrzymają fakturę e-mailem za każdą wysyłkę. Jeżeli wymagana jest karta gwarancyjna, zostanie ona dołączona do przesyłki.
 • 5.11.Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności: Gotówką przy odbiorze odbiór towaru przelewem na konto. Płatność kartą kredytową oraz płatność online poprzez bramkę płatniczą Besteron. Płatność przy odbiorze towaru (za pobraniem) pobierana jest w wysokości 1,50 €
 • 5.12.Sprzedający korzysta z usług następujących firm transportowych w celu dostarczenia towaru : Slovenská pošta, a.s. oraz Packeta Slovenia s.r.o. Cena za dostawę uzależniona jest od gabarytów i wagi zamawianego towaru i jest obliczana przy kasie przed potwierdzeniem zamówienia.

6. Cena zakupu

 • 6.1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu towaru uzgodnioną w umowie kupna i/lub według cennika sprzedającego obowiązującego w chwili zawarcia umowy kupna, obejmującego koszty dostawy towaru (zwanej dalej „ceną zakupu”) w formie płatności gotówką w placówce sprzedającego, gotówką w dniu dostawa w miejscu dostarczenia towaru, za pobraniem za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe lub przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego, wskazane w wiążącym przyjęciu zamówienia.
 • 6.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany cen u producentów lub dostawców towarów.
 • 6.3. Jeżeli kupujący zapłaci sprzedającemu cenę zakupu przelewem bezgotówkowym, za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu całej ceny zakupu na konto sprzedającego.
 • 6.4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu za uzgodniony towar w terminie zgodnym z umową kupna, najpóźniej jednak z chwilą odbioru towaru.
 • 6.5. W przypadku, gdy kupujący zapłaci sprzedającemu cenę zakupu towaru uzgodnioną w umowie kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna i żądać zwrotu ceny zakupu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.
 • 6.6. W przypadku odstąpienia kupującego od umowy kupna przed zapłatą całej ceny zakupu, strony umowy ustaliły, że wpłacona kaucja na poczet ceny zakupu zostanie uwzględniona w pełnej wysokości kary umownej, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu, chyba że w umowie kupna ustalono inaczej.
 • 6.7. W przypadku, gdy kupujący nie zapłaci sprzedającemu przy odbiorze towaru pełną cenę zakupu, strony umowy ustaliły, że sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna, a wpłacona kaucja na poczet ceny zakupu zostanie uwzględniona w pełnej wysokości kary umownej, która kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu, jeżeli w umowie kupna nie uzgodniono inaczej.
 • 6.8. Koszty związane z montażem i dostawą są nie są wliczone w cenę zakupu towaru i sprzedawca nie jest zobowiązany do świadczenia tych usług kupującemu.
 • 6.9. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, chyba że dla konkretnego produktu określono inaczej.

7. Nabycie własności i przejście ryzyka uszkodzenia towaru

 • 7.1. Kupujący nabywa własność towaru dopiero po całkowitej zapłacie całej ceny zakupu towaru.
 • 7.2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego przejęcia towaru od sprzedającego, a jeżeli nie zrobi tego w terminie, to w momencie, w którym sprzedawca pozwoli na przeładunek towaru, a kupujący nie przejmie towaru.

8. Tryb reklamacji (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)

 • 8.1. Za wady produktu odpowiada sprzedawca, a kupujący ma obowiązek niezwłocznie zgłosić reklamację sprzedającemu zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną.
 • 8.2. Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez kupującego od Sprzedawcy sprzedawca w formie handlu elektronicznego w serwisie handlu elektronicznego p>
 • 8.3. Kupujący nie ma prawa zgłaszać reklamacji z tytułu wad o których sprzedawca został poinformowany przy zawarciu umowy lub o których, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa sprzedaży, musiał wiedzieć.
 • 8.4. W przypadku zgłoszenia przez kupującego reklamacji ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym sprzedającego za pośrednictwem środków komunikacji podanych na stronie internetowej sprzedającego.
 • 8.5. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i zakończyć procedurę reklamacyjną w ciągu 7 dni roboczych w jeden z następujących sposobów:
  • dostawa naprawionego towaru,
  • wymiana towaru,
  • zwrot ceny zakupu towaru,
  • zapłata odpowiedniego rabatu od ceny towaru,
  • uzasadnione odrzuceniem reklamacji towaru.
 • 8.6. Prawo do skorzystania z gwarancji u sprzedającego wygasa przez kupującego:
  • nieokazanie dowodu zapłaty, dowód dostawy lub kartę gwarancyjną, akcesoria lub dokumentację produktu,
  • niezgłoszenie wad oczywistych przy odbiorze towaru,
  • mechaniczne uszkodzenie towaru spowodowane przez kupującego
 • 8.7. W przypadku, gdy sprzedawca kończy postępowanie reklamacyjne jako uzasadnione odrzucenie reklamacji, lecz wada produktu obiektywnie istnieje i nie została usunięta, kupujący może skorzystać z prawa usunięcia wady produktu na drodze sądowej.

 

9. Dane osobowe i ich ochrona

 • 9.1. Strony umowy ustaliły, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, zobowiązany jest do powiadomić sprzedającego o swoim imieniu i nazwisku, adresie stałego zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numerze telefonu lub adresie e-mail.
 • 9.2. strony umowy ustaliły, że kupujący w przypadku osoby prawnej ma obowiązek podać sprzedającemu nazwę swojej firmy, adres siedziby wraz z kodem pocztowym, numer PESEL, numer telefonu i adres e-mail.
 • 9.3. Kupujący zamykając umowę oświadcza, że wyraża zgodę zgodnie z ust. § 7 ust. 1 ustawy nr. 428/2002 Zb. o ochronie danych osobowych ze zm. (zwanej dalej „ZnOOÚ”), na przetwarzanie i przechowywanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych, w szczególności tych wymienionych powyżej i/lub niezbędnych do działalności Sprzedawcy oraz do ich przetwarzania we wszystkich jego systemy informatyczne. Jednocześnie kupujący wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych innej osobie. Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej. Kupujący udziela sprzedającemu tej zgody na czas określony, do czasu realizacji celu przetwarzania danych osobowych kupującego. Po spełnieniu celu przetwarzania sprzedawca niezwłocznie usunie dane osobowe kupującego. Kupujący może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej. Zgoda wygasa w terminie 1 miesiąca od doręczenia sprzedającemu odwołania zgody przez kupującego.
 • 9.4. Sprzedający oświadcza, że zgodnie z sek. § 6 ust. 1 litera c) ZnOOÚ będzie pozyskiwać dane osobowe wyłącznie w celu zawarcia umowy kupna pomiędzy sprzedającym a kupującym.
 • 9.5. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z ust. § 6 ust. 1 litera e) ZnOOÚ będzie zbierać dane osobowe w celach innych niż wymienione w pkt. 9.5. ORP konkretnie i zapewni, że dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, dla którego zostały zebrane i że nie będą łączone z danymi osobowymi pozyskanymi w innych celach.
 • 9.6. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z § 6 ust. 1 litera i) ZnOOÚ będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie postępować w sposób nie sprzeczny z ZnOOÚ lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie będzie ich omijał. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie wymuszał ani warunkował zgody osoby zainteresowanej groźbą odrzucenia stosunku umownego, usługi, towaru lub zobowiązania ustanowionego dla sprzedającego.9.7. Kupujący ma prawo, na pisemny wniosek, żądać od sprzedawcy:
   • w ogólnie zrozumiałej formie informacji o stanie przetwarzanie jego danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie zgodnie z § 26 ust. 3 ZnOOÚ; przy wydawaniu decyzji zgodnie z ust. 4 lit b) ZnOOÚ, kupujący ma prawo zapoznać się z procedurą przetwarzania i oceny operacji,
   • w ogólnie zrozumiałej formie dokładne informacje o źródle, z którego uzyskał swoje dane osobowe podlegają przetwarzaniu,

  są przedmiotem przetwarzania,

  • likwidacji jej danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został spełniony zgodnie z § 13 ust. 1 ZnOOÚ; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, może żądać ich zwrotu,
  • usunięcia swoich danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania, jeżeli nastąpiła naruszenie prawa.
 • 9.8. Ograniczenie praw kupującego może nastąpić wyłącznie zgodnie z ust. 1 lit. d) i e) ZnOOÚ, jeżeli takie ograniczenie wynika z przepisu szczególnego lub jego zastosowanie naruszałoby ochronę kupującego albo naruszałoby prawa i wolności innych osób.
 • 9.9. Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku kupujący ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez sprzedawcę jego danych osobowych, które według niego są lub będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego bez jego zgody wyrażenia zgody i żądania ich likwidacji,
 • wykorzystywanie danych osobowych, o którym mowa w § 7 ust. 4 litery d) 9.8.w celach marketingu bezpośredniego w komunikacji pocztowej lub
 • podania danych osobowych, o których mowa w § 7 ust. 4 litery d) 9.8.w celach marketingu bezpośredniego.
 • 9.10. Kupujący na podstawie bezpłatnej pisemnej na żądanie lub osobiście, jeżeli sprawa nie może znieść zwłoki, ma prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec sprzedawcy
  • na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach z § 7 ust. . 4 litery a), e), f) lub g) ZnOOÚ podając uzasadnione powody lub przedstawiając dowody nieuprawnionej ingerencji w jego prawa i interesy chronione prawem, które w konkretnym przypadku zostały lub mogą zostać naruszone w wyniku takiego przetwarzania danych osobowych; jeżeli nie sprzeciwiają się temu względy prawne i zostanie wykazane, że sprzeciw kupującego jest uzasadniony, sprzedający ma obowiązek niezwłocznie zablokować i usunąć dane osobowe, wobec przetwarzania których kupujący wniósł sprzeciw, niezwłocznie, gdy tylko pozwolą na to okoliczności ,
  • oraz niepoddawania się decyzji sprzedawcy, która wywołałaby dla niego skutki prawne lub istotny wpływ, jeżeli decyzja taka została wydana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania jego dane osobowe. Kupujący ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o sprawdzenie wydanej decyzji w sposób inny niż zautomatyzowane przetwarzanie, przy czym Sprzedawca ma obowiązek zastosować się do żądania Kupującego, tak aby decydującą rolę w rozpatrzeniu decyzji odgrywał odtwarzane przez osobę upoważnioną; sprzedawca informuje kupującego o sposobie badania i wyniku ustalenia w terminie zgodnie z § 21 ust. 3 ZnOOÚ. Kupującemu nie przysługuje to prawo jedynie wówczas, gdy stanowi to ustawa szczegółowa, w której przewidziano środki mające na celu zabezpieczenie uzasadnionych interesów kupującego, lub jeżeli decyzja została podjęta w trakcie zawarcia lub wykonywania umowy zawartej pomiędzy sprzedającym a sprzedającym. kupującego, pod warunkiem, że żądanie kupującego zostało spełnione, co stanowi treść umowy, lub kupującemu zapewniono prawo do wyrażenia swojej opinii w każdym czasie w okresie obowiązywania umowy opartej na umowie.Jeżeli kupujący podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane bez upoważnienia, może zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli kupujący nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jego uprawnienia może wykonywać przedstawiciel ustawowy. Jeżeli kupujący nie żyje, z jego praw, które przysługują mu według ZnOOÚ, może skorzystać osoba bliska. Wymagania kupującego zgodnie z § 20 ust. 1 litera a), d) do f) ZnOOÚ zostaną spełnione przez sprzedawcę bezpłatnie. Informacja zgodnie z § 20 ust. 1 litera b) i c) ZnOOÚ, sprzedawca udostępni kupującemu bezpłatnie, z wyjątkiem zapłaty w wysokości nie przekraczającej wysokości kosztów rzeczowych związanych z wykonaniem kopii, importem nośników technicznych i przesłaniem informacji kupującemu, chyba że ustawa szczegółowa stanowi inaczej. Sprzedający spełnia wymagania kupującego zgodnie z § 20 ZnOOÚ i informuje o tym pisemnie nie później niż 30 dni po ich otrzymaniu. Ograniczenie praw kupującego zgodnie z § 20 ust. 1 litera d) i e) ZnOOÚ, sprzedawca niezwłocznie powiadomi pisemnie osobę, której to dotyczy, oraz organ.

10. Odstąpienie od umowy kupna

 • 10.1. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna w przypadku wyprzedania zapasów towar jest niedostępny lub jeżeli producent, importer lub dostawca towaru uzgodnionego w umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał tak poważnych zmian, które uniemożliwiły wykonanie obowiązków sprzedającego wynikających z umowy kupna lub z przyczyn siły wyższej lub jeżeli mimo dołożenia wszelkich starań, jakich można od niego rzetelnie wymagać, nie jest on w stanie dostarczyć Klientowi towaru w terminie określonym niniejszym Regulaminem lub po cenie podanej w Sklepie Internetowym. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie poinformować kupującego o tym fakcie i zwrócić mu już wpłaconą zadatek za towar uzgodniony w umowie kupna-sprzedaży w terminie 15 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu od umowy przelewem na konto wskazane przez kupującego.
 • 10.2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 dni od odbioru towaru bez podania przyczyny zgodnie z pkt. § 7 i nast. Akt nr. 102/2014 Zb. o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość ze zmianami (dalej jako „Ustawa o ochronie konsumentów w przypadku sprzedaży na odległość”).
 • 10.3. Kupujący przez wysyłając zamówienie do Sprzedającego, potwierdza, że Sprzedający terminowo i należycie wywiązał się ze swoich obowiązków informacyjnych zgodnie z ust § 10 ustawy o ochronie konsumentów przy sprzedaży wysyłkowej.
 • 10.4. Kupujący ma obowiązek złożyć odstąpienie od umowy w formie pisemnej w formie formie wypełnionego formularza, którego formę ustali Sprzedawca i zamieści jego wzór na stronie internetowej Sprzedawcy. Jednocześnie jest on zobowiązany zwrócić zakupiony towar na adres sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • 10.5. W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy i dostarczy sprzedającemu towar używany, uszkodzony lub niekompletny, sprzedawca ma obowiązek zrekompensować szkodę wyrządzoną przez kupującego zakupionemu towarowi.
 • 10.6. W przypadku uzasadnionego odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca cenę zakupu obejmującą koszty poniesione przez kupującego w związku z zamówieniem towaru, jeżeli kupujący wraz z towarem składa sprzedającemu pisemne dokumenty dotyczące kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem towaru. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru tylko w przypadku, gdy towar nie odpowiadał w pełni wymaganiom jakościowym i jednocześnie był wadliwy. Towar o takich samych lub podobnych cechach jak te wymienione w ofercie towarów na stronie internetowej sprzedawcy uważa się za w pełni spełniający wymagania jakościowe.
 • 10.7. W przypadku, gdy kupujący nie dopełni obowiązku określonego w pkt. 10.4. i 10,5. niniejszych ogólnych warunków, odstąpienie od umowy kupna jest nieważne i skuteczne, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu ceny zakupu, a także jest uprawniony do zwrotu kosztów związanych z odesłaniem towaru do kupującego.Pobierz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

 

11. Postanowienia końcowe

 • 11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Obowiązek pisemnego powiadomienia o zmianach w niniejszym Regulaminie spełnienie ogólnych warunków następuje poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej sklepu elektronicznego sprzedającego.
 • 11.2. Jeżeli umowa sprzedaży zawierana jest w formie pisemnej , wszelkie zmiany muszą mieć formę pisemną.
 • 11.3. W razie wątpliwości strony umowy ustaliły, że okres użytkowania wynosi za czas od dostarczenia towaru kupującemu zgodnie z pkt. 5.7. niniejszych ogólnych warunków handlowych do dnia dostarczenia towaru sprzedającemu zgodnie z pkt. 11.4. niniejszych ogólnych warunków.
 • 11.4. Strony umowy ustaliły, że komunikacja między nimi będzie odbywać się w formie poczty elektronicznej wiadomości.
 • 11.5. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują wobec kupującego z chwilą zawarcia umowy kupna.
 • 11.6. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi i zgadza się z nimi w całości.